ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้

How to prepare for taking Comprehensive Examination: GSPA NIDA

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท
แนะนำโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

1. ให้เขียนรายละเอียดบนปกสมุดให้ครบถ้วน
2. ให้เขียนเลขข้อที่ทำบนปกสมุดคำตอบ และในเล่มให้ตรงกัน
3. ให้แยกสมุดคำตอบตามสีและข้อที่ทำ ตามที่กำหนดไว้ในข้อสอบ
4. บนโต๊ะ อนุญาตให้วางบัตรประจำตัวนักศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด 1 อัน
และน้ำดื่ม
5. ให้วางอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท นาฬิกาทุกประเภท เครื่องคิดเลข กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือสำหรับผู้หญิงไว้หน้า
ห้องสอบหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
6. ห้ามทำเครื่องหมาย เซ็นชื่อ เขียนชื่อ หรือรหัสใดๆ หรือสื่อข้อความอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำตอบลงในกระดาษ
คำตอบ มิฉะนั้นกรรมการจะไม่พิจารณาคำตอบ
7. ห้ามพูด คุย ส่งสัญญาณหรือติดต่อกับผู้อื่นด้วยรหัสหรือสัญญาณ ซึ่งจะถือว่าเป็นการทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตในการสอบ
8. ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ เช่น อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท นาฬิกาทุกประเภท กระดาษ
หนังสือ กล่องดินสอ-ปากกา หรือ กล่องแว่นตาเข้าห้องสอบ
9. ห้ามนำอาหาร หรือขนมเข้าห้องสอบ
10. ห้ามผู้เข้าสอบขออนุญาตไปสูบบุหรี่
11. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาทีเข้าสอบ
12. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะดำเนินไปถึง 30 นาที
13. ผู้เข้าสอบขออนุญาตไปห้องน้ำได้ครั้งละ 1 คน ให้ลงเวลาทั้งไปและกลับ และต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามไป พร้อมทั้งตรวจสอบกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกง และขอให้ถอดเสื้อคลุมออกด้วย
14. ในการเข้าห้องน้ำสามารถเข้าได้หลังจากเริ่มทำข้อสอบไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำก่อนหมดเวลาสอบ 30 นาที
15. การส่งสมุดคำตอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้
1) กรณีทำเสร็จก่อนเวลา
ให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้น รอจนกว่าเจ้าหน้าที่เดินมาเก็บสมุดคำตอบให้เรียบร้อย จึงออกจากห้องสอบได้
2) กรณีหมดเวลาสอบ
ให้ผู้เข้าสอบวางปากกา นั่งอยู่กับที่รอจนกว่าเจ้าหน้าที่เดินมาเก็บสมุดคำตอบให้เรียบร้อย จึงออก
จากห้องสอบได้
16. หากเจ้าหน้าที่พบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นได้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการสอบ

ผู้ที่ทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ของสถาบันตามข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 8