ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาชาบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย