ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์