ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ส.