คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563