ขอแสดงความยินดีแด่ “นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข” ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เนื่องในโอกาสเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562”