ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์