ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์