ขอเชิญรับฟังเสวนาระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยและมาเลเซีย

โดย คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ” A Critical Approach to Public Administration Course Design: The Way Forward” ผ่านโปรแกรม Zoom

Meeting ID: 83545172705

Passcode: 605360