‘ยิ่งให้ยิ่งได้รับ’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน ณ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561