จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ‘นิด้า’ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับทางสถาบัน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งรักษาความสะอาด และสุขอนามัยของตนเองเป็นสำคัญ