“การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19”

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เสวนาโดย รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล), อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์),

คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี)วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์