ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูง (Data-Driven Human Resource Management for a High-Performing Civil Service) ” ผ่านทาง Application Zoom Meeting
โดย ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ
บรรยายพิเศษในรายวิชา รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
และ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
วันที่ 27 เมษายน 2564  :เวลา 09.00 น.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 818 925 9412