สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน

หัวข้อ “การก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ของประเทศไทย”

  • ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา (Panel Discussion) มีดังนี้
ภาครัฐ: คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ภาคธุรกิจ: คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และเจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon
ภาคการศึกษา: ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาคประชาชน: คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://forms.gle/dmdTtJPgeasuMCRL9 โดยระบบจะจัดส่ง link สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ตอนลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ opengov.seminar@gmail.com