กว่า 55 ปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “นิด้า” ยังคงสานต่อเจตนาของพ่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ก่อกำเนิดสถาบันแห่งนี้ขึ้น ในปี พ.ศ.2509 สถาบันที่สร้างนักบริหารการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเสาหลักทางปัญญาให้สังคม