วันประชุมวิชาการระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

หลักการและเหตุผล

งานวิจัยและการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านวิจัยให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและวิจัยในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์วิจัยระหว่างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกไปสู่วงวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับบัณพิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นที่คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้เข้าร่วมมีโอกาสขยายผลและต่อยอดงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่มุมใหม่ ๆ

ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ

ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันและกันได้

ค่าลงทะเบียน

1.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับสมาชิกสมาคม 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับบุคคลทั่วไป 1,000 บาท
3. ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย | สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

สถานที่จัดงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 3 - 4

แผนการดำเนินงาน

 

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
2. กำหนดส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 มกราคม 2562
3. กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
4. ส่งเอกสารประกอบการนำเสนอภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2562

 

นำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่:  gspa.paat9@gmail.com

กำหนดการ

อ่านรายละเอียด

 

หัวข้อที่เปิดรับพิจารณา
1. การบริหารงานภาครัฐในยุคดิจิทัล (Public Management in Digital Era)
2. การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลกับนโยบายสาธารณะ (Digital Transformation and Public Policy)
3. ภาครัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนวัตกรรม (Public Sector, Sustainable development and Innovation)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์:

ประกาศคณะ