คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | GSPA NIDA

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

G

G  เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Governance” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารทั้งในคณะและองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

S

S เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Social Responsibility and Sustainability” ซึ่งสื่อความหมายว่าความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารเพื่อออกไปรับใช้สังคมส่วนรวมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

P

P เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Partnership and Participation” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนองค์การทั้งในระดับสถาบันและในระดับชาติ

A

A เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Academic Excellence” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านการบริหารด้วยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประกาศล่าสุด | Announcement

ติดตามข้อมูลคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กิจกรรม ฯลฯ