หลักสูตรการจัดการชั้นสูงสำหรับนักบริหาร   (Advanced  MPA & MPPM)

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกราคม 52  เป็นต้นไป
เปิดอบรม 25 กรกราคม - 17 ตุลาคม 52 
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. 

ดาวน์โหลด แผ่นพับ

  1.หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร  เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเงินและเทคโนโลยี  องค์การต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นที่จะต้องปรับระบบบริหารงานเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และปรับโครงสร้างองค์การ  และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้   และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักบริหาร  ให้มีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และเพิ่มศักยภาพของการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
          โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการชั้นสูงสำหรับนักบริหารได้ถูกพัฒนา   โดยมุ่งการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารให้มีความรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ  รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารยุคใหม่ภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหาและเวลาในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชั้นสูงในการนำไปประยุกต์ในการบริหารองค์กรให้บรรจุเป้าหมายต่อไป  

 
  2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะแก่นักบริหารในการบริหารจัดการสมัยใหม่
  2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง การประเมินโครงการและวัดประสิทธิภาพการบริหารโครงการทั้งระบบ การใช้เครื่องมือการบริหาร การจัดการทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวิเคระห์ วางแผน และการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
  2.4 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภายใต้วิกฤตและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
   
  3. องค์ประกอบของหลักสูตร
  หลักสูตรการจัดการชั้นสูงสำหรับนักบริหารมีองค์ประกอบของวิชารวมทั้งสิ้น  27  หัวข้อวิชา  ดังนี้ 
 
  3.1   องค์กรกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
 
1.  เศรษฐกิจโลก   และเศรษฐกิจไทย  3 ชั่วโมง
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร   3 ชั่วโมง
3.  จริยธรรม   คุณธรรม   และธรรมาภิบาลกับการจัดการ  3 ชั่วโมง
4.  กฏหมายสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
  3.2  การบริหารองค์กรยุคใหม่
 
1.  ผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่  3 ชั่วโมง
2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.  กลยุทธการพัฒนาศักยภาพและทีมงาน   3 ชั่วโมง
4.  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ : BSC   และ  EVA  3 ชั่วโมง
  3.3  การบริหารความเสี่ยง 
 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การ 3 ชั่วโมง
2.  การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงขององค์การ   3 ชั่วโมง
3.  การบริหารความเสี่ยง การลงทุนในหลักทรัพย์  และอัตราแลกเปลี่ยน 3 ชั่วโมง
4.  การบริหารความเสี่ยงการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ 3 ชั่วโมง
   3.4  การบริหารการเงิน 
 
1.  บัญชีจัดการสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
2.  การบริหารการเงินสำหรับ CFO (Chief Financial officer) 3 ชั่วโมง
3.  กลยุทธ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อการตัดสินใจ 3 ชั่วโมง
4.  กลยุทธ์การบริหารการเงินภายใต้วิกฤติการเงิน 3 ชั่วโมง
5.  กลยุทธ์การควบและรวมกิจการ (M&A) 3 ชั่วโมง
   3.5  กลยุทธ์การจัดการองค์กร
 
1.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์   3 ชั่วโมง
2.  กลยุทธ์การบริหารโครงการ 3 ชั่วโมง
3.  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 3 ชั่วโมง
4.  กลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคดิจิตอล  3 ชั่วโมง
5.  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดขององค์การ 3 ชั่วโมง
  3.6  สัมมนา  
 
1.  สัมมนาผู้นำระดับสูง     : CEO FORUM 3 ชั่วโมง
2.  สัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 3 ชั่วโมง
เช่น  ยุทธศาสตร์ตลาดการเงินกับการจัดการ    
        ยุทธศาสตร์ผู้นำทางเศรษฐกิจของจีนและเอเซีย    
3.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   : กลยุทธ์การจัดการชั้นสูง     6 ชั่วโมง
   
  คำอธิบายรายวิชา 
 
  3.1  องค์กรกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
  3.1.1  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
 

ศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์  ภาวะเศรษฐกิจโลกและทิศทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการค้า  การลงทุน   ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทย  รวมทั้งแนวทางงการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    

  3.1.2  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
 

ศึกษาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต    ผลกระทบต่อองค์กร  การปรับตัวของนักบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหาร

  3.1.3  จริยธรรม  คุณธรรม  และธรรมาภิบาลกับการจัดการ
 

ศึกษาถึงปัญหาการจัดการในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่นำไปสู่ปัญหาวิกฤตทั้งทางการเมือง  การเงิน  และเศรษฐกิจรวมทั้งจริยธรรม  คุณธรรม และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีสำหรับนักบริหาร  

  3.1.4  กฏหมายธุรกิจสำหรับนักบริหาร   
 

ศึกษาถึงกฏหมายที่มีความสำคัญต่อนักบริหาร  อาทิ  กฎหมายบริษัท  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายล้มละลาย  กฎหมายเพื่อการแข่งขันทางการค้า  รวมทั้งกฎหมายค้าปลีก  ซึ่งมีผลต่อประชาชนและธุรกิจ

   
  3.2  การบริหารองค์กรยุคใหม่
  3.2.1  ผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่   
 

ศึกษาถึงลักษณะผู้นำองค์การที่ดี   แนวทางการพัฒนาผู้นำในองค์การทั้งรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  รวมทั้งกรณีศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรระดับโลก 

  3.2.2  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 
 

ศึกษาถึงวิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับบุคลากร  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  แนวคิดการจ้างผลตอบแทน  การดูแลพนักงาน  เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

  3.2.3  กลยุทธการพัฒนาศักยภาพและทีมงาน
 

ศึกษาถึงปัญหาพฤติกรรมการทำงานและกระบวนการเกิดพฤติกรรม  รวมทั้งองค์ประกอบการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  และการดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

  3.2.4  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ : BSC  และ  EVA 
 

ศึกษาถึงเครื่องมือ  Balanced Scorecard  และ EVA  รวมทั้งข้อดี  ประโยชน์และวิธีการประยุกต์ Balanced Scorecard  และ EVA ในการบริหารและการจัดการองค์การ  

   
  3.3  การบริหารความเสี่ยง
  3.3.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การ
  ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของความเสี่ยงที่องค์การเผชิญและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การ  รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทในองค์การ
  3.3.2  การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
  ศึกษาถึงความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญ  การจัดทำ Risk Map   การวางแผนและการบริหารความเสี่ยง   เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร  
  3.3.3  การบริหารความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ศึกษาถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  ในการลงทุนในตราสารการเงิน  ตราสารทุน  และตราสาร หนี้  รวมทั้งแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง อาทิ CAPM  และ  APT เป็นต้น  นอกจากนี้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน์   แนวทางและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง  

  3.3.4  การบริหารความเสี่ยงการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ 
 

ศึกษาถึงตลาดอนุพันธ์  ตราสารอนุพันธ์  และตลาดพืชผลล่วงหน้า  รวมทั้งแนวทางการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดอนุพันธ์

   
  3.4  การบริหารการเงิน
  3.4.1  บัญชีสำหรับนักบริหาร
  ศึกษาถึงรูปแบบบัญชีสำหรับนักบริหาร    การวิเคราะห์งบการเงิน  งบกำไรขาดทุนรวมทั้งการประยุกต์งบการเงิน  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
  3.4.2  การบริหารการเงินสำหรับ  CFO
 

ศึกษาถึงตลาดการเงินในยุคโลกาภิวัฒน์  การทำงาน  และความสำคัญของตลาดการเงิน  โดยเฉพาะตลาดเงินและตลาดทุนรวมทั้งตราสารทางการเงินใหม่ๆ  และการจัดการธุรกิจในยุคตลาดการเงินสมัยใหม่ 

  3.4.3  กลยุทธ์วิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อการตัดสินใจ 
 

ศึกษาถึงแนวทางในการตัดสินใจลงทุน  การวิเคราะห์โครงการลงทุนรูปแบบต่างๆ  เครื่องมือในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ  เทคนิคและกลยุทธ์ในการตัดสินใจ

  3.4.4 กลยุทธ์การบริหารการเงินภายใต้วิกฤติการเงิน
 

ศึกษาถึงสาเหตุ ปัญหาของวิกฤติการเงินครั้งสำคัญของโลก  รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและของไทย  รวมทั้งการปรับตัวและการบริหารการเงินภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว

  3.4.5  กลยุทธ์การควบและรวมกิจการ (M&A)
 

ศึกษาถึงความสำคัญของการควบและรวมกิจการต่อธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์รวมทั้งกรณีศึกษาการควบรวมกิจการที่เกิดขี้นในภาคธุรกิจ  นอกจากนี้ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการควบและรวมกิจการ  และวิธีการป้องกันการควบและรวมกิจการแบบไม่เป็นมิตร

   
  3.5  กลยุทธ์การจัดการองค์กร  
  3.5.1.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในองค์การขั้นตอนการจัดทำแผน  โครงการ  และการนำไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม
  3.5.2.  กลยุทธ์การบริหารโครงการ
  ศึกษาถึงการบริหารโครงการทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อความสำเร็จของโครงการ  รวมทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการโครงการ 
  3.5.3.  กลยุทธการจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์  
 

ศึกษาถึงการจัดการองค์การและธุรกิจในอนาคตซึ่งมีปัจจัยหรือตัวแปรที่ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว และตลอดเวลา  การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการมีระบบ  กรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนภายใต้การแข่งขันและทรัพยากรจำกัด   

  3.5.4.  กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล     
 

ศึกษาถึงแนวทางการจัดการตลาดแนวใหม่  การเลือกส่วนผสมทางการตลาด  แนวทางสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดยุคดิจิตอล

  3.5.5.  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดขององค์การ
 

ศึกษาถึงความมุ่งหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  การดำเนินงานที่มีผลต่อองค์กร          เพื่อให้นักบริหารเข้าใจ  เครื่องมือการประชาสัมพันธ์    เรียนรู้เทคนิค  การวางแผนประชาสัมพันธ์  และนำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

   
   3.6  สัมมนา
  3.6.1.  สัมมนาผู้นำระดับสูง : ปรัชญาการบริหารของผู้นำองค์การ (CEO FORUM)       
  ศึกษาแนวปรัชญาการบริหารของผู้นำองค์การขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
  3.6.2.  สัมมนาเชิงยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ  เช่น  ยุทธศาสตร์ตลาดการเงินและการจัดการและยุทธศาตร์เศรษฐกิจประเทศจีนและเอเซีย  
 

ศึกษาเศรษฐกิจจีน  โครงสร้างองค์ประกอบการบริหารเศรษฐกิจมหภาค  การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบตลาด  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันและแนวทางการลงทุนในจีน  รวมทั้งเศรษฐกิจเอเซีย   และยุทธศาสตร์ตลาดการเงินสำหรับการจัดการ

  3.6.3.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการองค์กร  พร้อมนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
   
 

4.  ผู้เข้ารับการอบรม

          นักบริหารที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (MPA)   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  และหลักสูตรมหาบัณฑิตอื่นๆ 

 
  5.  วิทยากร

          อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และวิทยากรรับเชิญจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ทั้งจากองค์การภาครัฐ  ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

 
  6.  วิธีดำเนินการฝึกอบรม

          การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การเรียนรู้จากเอกสาร  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การประยุกต์กรณีศึกษา  การประชุมกลุ่ม  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
  7.  ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
          ผู้เข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 %  ของหลักสูตรทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการชั้นสูงสำหรับนักบริหาร  (Advanced MPA & MPPM) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
  8.  วัน  เวลา  และสถานที่  
          จัดทุกวันเสาร์  เริ่ม 25 กกฎาคม - 17 ตุลาคม 52 จำนวน  13  สัปดาห์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 501อาคารบุญชนะ  อัตถากร  ชั้น 5 (อาคารเอนกประสงค์)  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์
 
  9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1  นักบริหารสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม
  9.2  มีแนวทางในการบริหารงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
  9.3  สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ของผู้บริหาร
   
  10.  ผู้อำนวยการโครงการ
  รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  11. เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
  11.1     นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล
  11.2     นางรัชฏาพร    สงบธรรม 
  11.3     นางสาวอุทุมพร   สุขเกษม
  11.4     นางสาวศิริลักษณ์   ถนอมลักษณ์
  11.5     นางสาวสุชญา   มุกดาภัทรมงคล
   
  12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  13. ค่าธรรมเนียมการอบรม
  ค่าธรรมเนียมในการอบรม 27,500 บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 

 

 

 
Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th