หน้าหลัก
ข้อมูลคณะ
หลักสูตร
ทุนการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ผลงานวิชาการและงานบริการ
ตำราและเอกสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ติดต่อคณะ
แผนผังเว็บไซต์คณะ
ลงทะเบียน online
ค้นหารายวิชา
รศ.เพื่อสังคม
GSPA News
E-Learning
เว็บลิงค์
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ห้องสมุด
กองบริการการศึกษา
Campus tour


 

ค้นหา ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง keyword

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 ระบบสารสนเทศและองค์การ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ไม่ระบุ 2543
2 ระบบการเมืองสภาวะเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า กับนโยบายสินค้าเกษตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
3 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ(โครงการวิจัยกลุ่ม:ผู้อำนวยการร่วม)(เสร็จสิ้น) รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะกรรมการฯวิจัย กระทรวงสาธารณสุข 2548
4 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็งด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาตำบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะเวลาของการวิจัย 8 เดือน) ผศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อ. สมบัติ กุสุมาวลี ไม่ระบุ 2545
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ทุนสนับสนุน จาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. 2543) 2544
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการแบบยั่งยืน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2546
7 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2547
8 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (The Wisdom of Thai Elderly and its Utilization) ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
9 พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก กับการพัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค และการพัฒนาแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2528
10 พื้นที่ประชาสัมคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแออัดใน กทม. รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549
11 พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546
12 พฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
13 พฤติกรรมการก่อหนี้และการชำระหนี้ ของเงินกู้นอกระบบ: กรณีศึกษาภาคเหนือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546
14 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 2547-2547 (มี.ค.46 - ธ.ค. 46) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม 2547
15 ผู้อำนวยการโครงการประเมินและสร้างเครืองมือวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐระยะเวลาดำเนินการ 15 ก.ค.- 30 ก.ย. 48 รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร) 2549
16 ผู้ร่วมโครงการวิจัยวิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542
17 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่องวิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการไทย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542
18 ผู้ร่วมโครงการการวิจัยการประเมินผลงานรัฐบาลชุด ร.ส.ช.: ด้านการบริหาร รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ไม่ระบุ 2534
19 ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน (Decentralization and Characteristics of Local Executives in Thailand : from Past to Present) ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
20 ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย (2538) รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2538
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็ม

 

 
Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th