หน้าหลัก
ข้อมูลคณะ
หลักสูตร
ทุนการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ผลงานวิชาการและงานบริการ
ตำราและเอกสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ติดต่อคณะ
แผนผังเว็บไซต์คณะ
ลงทะเบียน online
ค้นหารายวิชา
รศ.เพื่อสังคม
GSPA News
E-Learning
เว็บลิงค์
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ห้องสมุด
กองบริการการศึกษา
Campus tour


 

ค้นหา ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง keyword

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546
2 รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล : ปัญหาอุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2542
3 รายงานการศึกษาเพื่อจัดทำตัวขี้วัดตามนโยบาย เร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย ด้วนการเร่งรัดการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไม่ระบุ 2546
4 ระบบสารสนเทศและองค์การ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ไม่ระบุ 2543
5 ระบบการเมืองสภาวะเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า กับนโยบายสินค้าเกษตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
6 ระบบการเมืองสภาวะเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า กับนโยบายสินค้าเกษตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555
7 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ(โครงการวิจัยกลุ่ม:ผู้อำนวยการร่วม)(เสร็จสิ้น) รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะกรรมการฯวิจัย กระทรวงสาธารณสุข 2548
8 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็งด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาตำบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะเวลาของการวิจัย 8 เดือน) ผศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อ. สมบัติ กุสุมาวลี ไม่ระบุ 2545
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ทุนสนับสนุน จาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. 2543) 2544
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการแบบยั่งยืน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2546
11 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2547
12 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(เริ่ม 01-06-2554 สิ้นสุด 31-03-2554) อัญชนา ณ ระนอง เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
13 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (The Wisdom of Thai Elderly and its Utilization) ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554
14 พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก กับการพัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค และการพัฒนาแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ไม่ระบุ 2528
15 พื้นที่ประชาสัมคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแออัดใน กทม. รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549
16 พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546
17 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม (เริ่ม 15-03-2555 สิ้นสุด 12-08-2555) เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2555
18 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง กับระดับความเป็นประชาธิปไตยของพลเมืองกรุงเทพ (Political Participation Behavior and Democracy Level of Bangkok Citizens) อาจารย์ ร้อยตรี ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556
19 พฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550
20 พฤติกรรมการก่อหนี้และการชำระหนี้ ของเงินกู้นอกระบบ: กรณีศึกษาภาคเหนือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2546
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็ม

 

 
Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th