หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการสงขลารุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ http://entrance.nida.ac.th/ -ออนไลน์ : บัดนี้ – 22 ต.ค.57
(ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 22 ต.ค.57)
-ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ – 31 ต.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 5 พ.ย. 57
วันสอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือก 26 พ.ย. 57
ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน/ชำระเงิน 28 พ.ย. 57 - 3 ธ.ค. 57
ปฐมนิเทศ 13  ธ.ค. 57
เปิดภาคการศึกษา 16 ม.ค. 58
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณสุนันทา) โทร  02-727-3872,  โทร  08-9492-4679
  แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 074-315-154, 087-288-8424
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th