หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการสงขลารุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ http://entrance.nida.ac.th/ -ออนไลน์ : บัดนี้ – 22 ก.ค.57
(ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 22 ก.ค.57)
-ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ – 30 ก.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 5 ส.ค. 57
วันสอบสัมภาษณ์ 20-21 ส.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือก 4 ก.ย. 57
ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน/ชำระเงิน 22-25 ก.ย. 57
ปฐมนิเทศ 22 พ.ย. 57
เตรียมความพร้อม 16 ม.ค. 58
เปิดภาคการศึกษา 16 ม.ค. 58
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณสุนันทา) โทร  02-727-3872,  โทร  08-2788-0115 ,0117
  แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 077-288-1844
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th