หน้าหลัก
ข้อมูลคณะ
หลักสูตร
ทุนการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ผลงานวิชาการและงานบริการ
ตำราและเอกสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ติดต่อคณะ
แผนผังเว็บไซต์คณะ
ลงทะเบียน online
ค้นหารายวิชา
รศ.เพื่อสังคม
GSPA News
E-Learning
เว็บลิงค์
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ห้องสมุด
กองบริการการศึกษา
Campus tour


 

ค้นหา(search) ชื่อเรื่อง(Title) ชื่อผู้แต่ง(Author)
keyword

หน้า (page) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
เลือกประเภท (Search)
การเมืองอเมริกา
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง (Ref) : ISBN : 974-231-088-2
การเมืองอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง (Ref) : ISBN 974-231-143-9
การเรียนรู้จากงานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ. ปกรณ์ ปรียากร


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวิเคราะห์ ผลลัพท์และผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย)สำหรับธุรกิจบริการของไทย
Free Trade Agreement Outcome &Impact Analysis (THAI-AUSTRALIA)For Thai Services Business
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างที่คิด
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น :กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. พลภัทร บุราคม


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การสร้างมาตรวัด
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ


ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
หน้า (page) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ : Abstract 

 

 
Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th