หลักสูตรฝึกอบรม

        Mini Master of Management Program (MMM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเพราะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตองค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

 หลักสูตรที่เปิดอบรม 

MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM

 

หลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรมไปแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ