อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 
a nisadar   ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์  
ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา

Tel : 0-2727-3916
Fax : 0-2375-2809
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นายนนทวัตร ผาติเสนะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3701 
  
a 6  

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
ศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

Tel : 0-2727-3891
Fax : 0-2375-4977
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางกัลญา ชมวงษ์
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3872


   
s Udom  

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต  
ศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์


Tel : 0-2727-3893
Fax : 0-2375-9164 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
เบอร์ติดต่อ :
0-2727-3870 
 

   
Anchana Big2016 copy  

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Tel : 081 259 8659
Fax : 0-2375-1296
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
a 12   รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์  
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 0-2727-3887
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3900 

a juree   รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ  
ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม

Tel : 0-2727-3501
Fax : 0-2374-7399
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : สตพร มุทาพร
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3501
   
a taweesak    

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 02-727-3903
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสายพิน หวังดี
เบอร์ติดต่อ : 02-727-3919 
   
a Thip2   รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
Tel : 0-2727-3888
Fax : 0-2375-2809
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ 
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3880 
   
a boonanun  

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

Tel : 0-2727-3896
Fax : 0-2374-7395
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางศรัญญา วงษ์มาน
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3897

 

   
a 2  

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ
ผู้อำนวยการหลักสูตร Mini Master of Management


Tel : 0-2727-3859
Fax : 0-2732-4272
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสาวอุทุมพร สุขเกษม 
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3911 

   
a 9   รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
•Member, Committee on Development Policy, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
•Vice President, Foundation for the Welfare of Women and Youth 
•Chair, Foundation for 30 Years of Public Administration


Tel : 0-2727-3902
Fax : 0-2374-4977
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3877 
   
a prapon  

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์  สหพัฒนา  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Tel : 0-2727-3901
Fax : 0-2374-1296
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นายเทวา ทองเกลี้ยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3333 


a achakorn 1 copy  

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี  
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา


Tel : 02-727-3925, 080 455 2425
Fax : 0-2374-7395
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางปราณี นิยมสุข
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3882 


ajarn jantranuch2  

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช  มหากาญจนะ 
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 0-2727-3922
Fax : 0-2374-1296
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางสาวเบญจพร อั้นทอง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3918

 

   
a pirot  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล  
คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์


Tel : 0-2727-3857
Fax : 0-2374-1296
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสาวสุทธินันท์ จันทถิระ
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3856 


A Ploy 2017 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

Tel : 0-2727-3884
Fax : 0-2375-8778 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นายสมยศ โมราผล
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3880 
   
a veerawat  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา

Tel : 0-2727-3913
Fax : 0-2374-7395
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางอรณี แก้วมี 
เบอร์ติดต่อ :
0-2727-3905 
 

   
Nattha   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค  
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ

Tel : 0-2727-3894
Fax : 0-2375-8778
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางพิมล พูลเพิ่ม
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3906 

a kasemsarn   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Tel : 0-2727-3917
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการ : นางสาวธัญญาภรณ์  สุจริตวรางกูร
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3334 

a nuttakrit  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 02-727-3890
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3898


danuvas350  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 0-2727-3886
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : -
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3886

 

 

 


Dhiyathad 350  

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Tel : 02-727-3867
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : -
เบอร์ติดต่อ : 02-727-3867

 

 

   
 


อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท
 

1 อาจารย์จรัส    กาญจนขจิต  
2 นายรุ่งโรจน์   รื่นเริงวงศ์   บริษัทโซเซ่นเทคโนโลยี จำกัด
3 ผศ.ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถากร   
5 ผศ.ดร.นิพนธ์   เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ดร.กำจร   เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมาตรฐานกิจกรรมเชิงพาณิชย์และพัฒนา ระบบ IT บริษัท คิงเพาเวอร์  สุวรรณภูมิ จำกัด
7 ม.ล.วรกัลยา  วัฒนสินธุ์    
8 รศ.ดร.ธำรง  ช่อไม้ทอง  
9 ผศ.อัศวิน   วัฒนวิบูลย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 อาจารย์สุธรรม  บุญเพ็ง  
11 อาจารย์ปิยะ   ใจภักดี   ธนาคารนครหลวงไทย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
12 รศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13 รศ.ดร.มนตรี   เจนวิทย์การ สภาวิชาชีพบัญชี 

หลักสูตรปริญญาเอก

14 ผศ.ดร.กฤษณา  กิตติยาดิศัย โครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
15 ศ.ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16 รศ.ดร.จุไร  ทัพวงษ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17 ศ.ดร.สุภางค์   จันทวานิช สถาบันเอเชียศึกษา ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ดร.กำจร   เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมาตรฐานกิจกรรมเชิงพาณิชย์และพัฒนา ระบบ IT บริษัท คิงเพาเวอร์  สุวรรณภูมิ จำกัด
19 Prof. Fredric William Swierczed Asian Institute of Technology (AIT)