เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

s ptum    

นางพรทิพย์ กาญจนานนท์

ตำแหน่ง เลขานุการคณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแล สำนักงาน 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3863


s pu  

นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2727-3868


พนคม  

 

นายนิคม  สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3904


s pta  

นางกวิตา ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3874


s pha  

นางสายพิน หวังดี 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-727-3919


s hna  

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3875


พหมาน  

นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเงิน และงานยานพาหนะ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3908


s 1  

นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3865


พออ  

นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

·  งานการเงินภาคปกติ
·  งานการเงินเงินทุนและงบประมาณแผ่นดิน

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3878


พโจ  

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานพัสดุ, จัดซื้อ, จัดจ้าง


Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02-727-3908

s adun  

นายอดุลย์ คำแดง 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ / งานสารบรรณ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3788


s ptee  

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

·  งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
·  งานระบบสารสนเทศ

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3909


s num  

นางพิริยา วชิรานุภาพ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 งานการศึกษาภาคปกติ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-727-3869


s luk  

นางสาวลักขณา นิลกลัด 
ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทรัพยากรบุคคล

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3914


s non  

นายนนทวัตร ผาติเสนะ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฝึกอบรม


เลขานุการ : ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hotmail.com
Tel : 0-2727-3880


art 1  

นายยุทธพงศ์  จามรมาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gmail.com
Tel : 0-2727-3998


s 6  

นางรัชฎาพร สงบธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้างานการเงินภาคพิเศษ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel : 0-2727-3907


s 8  

นางสาวอารีย์ คงสกุล 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
หัวหน้างานการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัด กรุงเทพฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel : 0-2727-3861


 s 23    

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

เลขานุการศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3870

  
 s 19 1    

นางปราณี นิยมสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานประเมินผลการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3882

  
 s 12    

นางศรัญญา วงศ์มาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

เลขานุการ : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
 
Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3897
  
 s pmam    

นางศุภวรรณ บุญยงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 0-2727-3873

  
 s 21    

นางอัจฉรา ฐีระวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัด พิษณุโลก


Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3892
  
 s ptoom  

นางกัลญา ชมวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
งานการศึกษา ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี/นครราชสีมา

เลขานุการ

  • ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์
  • ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3872


พนอง  

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวารสารทางวิชาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานการเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-7273871


 s 17    

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)หลักสูตรนานาชาติ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3877

  
 พตก    

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ 

 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 0-2727-3877

  
 s nueng  

นางสาวเบญจพร อั้นทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

เลขานุการ : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 


Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3914

  
 พเอ    

นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมลักษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานฝ่ายการเงิน หลักสูตรพัฒนาการจัดการ (MMM)

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3879

  
s 24  

นางสาวสุชญา มุกดาภัทรมงคล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักสูตรพัฒนาการจัดการ (MMM) 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3883 ext.3879

  
พทบทม  

นางสาวทับทิม ผลไพบูลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานการเงินจังหวัดพิษณุโลก

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3864

  
 พออ copy    

นางอรณี แก้วมี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ การเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3905

  
 s tu    

นางสาวทัศนีย์ ทองคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัศดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3900


 s 9    

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการศึกษาภาคปกติ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3911

  
 s dao    

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3898

  
s 16  

นางสุวรรณี ลิ้นบาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและสารบรรณ 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3876

  
พมล  

นางพิมล พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานการเงิน หลักสูตรการจัดการภาครัฐภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3906

  
 s 20    

นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการเอกสารและตำรา

เลขานุการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3880

  
s 4  

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานบัญชีโครงการเอกสารตำรา

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2727-3881

  
 s 5    

นายขัตติพงศ์ สทานสัตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ฝ่ายจัดส่ง โครงการเอกสารตำรา

Tel : 0-2727-3719 

  
 s somyot    


นายสมยศ โมราผล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายจัดส่ง โครงการเอกสารตำรา 

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2727-3880koy  

นางสาวจุฑามาศ อินิจา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3900

ploy 1  

นางสาวสุธินันท์  จันทถิระ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขานุการผู้บริหาร (คณบดี)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3856

pee 1  

นางสาวปรียาภรณ์  โกฎิตระกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2727-3871

 s pamam    

นางบุญรักษณ์ ห้องหาญ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริการ 


Tel : 0-2727-3910

  
บวย  

นางสาววราลักษณ์ จีนเพชร
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริการ


Tel : 02-727-3876, 3914
  
พหนง  

นางจีระนันท์ พันงาม
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานบริการ 


Tel : 02-727-3701

  
หมง  

นายพรหมลิขิต เถิดตถา
ตำแหน่ง พนักงานจัดส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดส่ง โครงการเอกสารและตำรา งานถ่ายเอกสาร 

Tel : 0-2727-3887

  
s jeab  

นายมณศร กองวิเชียร
ตำแหน่ง พนังงานนขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

Tel : 0-2727-3719

  
s 7  

นายระลึก เชื้อบุญมี
ตำแหน่ง พนังงานขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

Tel : 0-2727-3838

  
พอจฉรา  

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 055-220-202

  
ศภาวด  

นางสาวศุภาวดี โคตรนุกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 042-243-380

  
นภาวรรณ  

นางนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 


Tel :  0-4475-6790
Fax :  0-4475-6790
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  
พรณรงค  

นายพรณรงค์ บุษบงก์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ โสตทัศนูปรกรณ์ และโครงการบริหารที่พัก 

Tel :  0-4475-6790
Fax :  0-4475-6790
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
พเกง  

นางดารารัตน์ มะหะหมัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฝ่ายโครงการบริการที่พักและสารสนเทศ 

Tel :  0-4475-6790
Fax :  0-4475-6790
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
นธกนต  

นายนิธิกันต์ อุณาศรี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริการ 

Tel :  0-4475-6790
Fax :  0-4475-6790
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 pnui 1  

นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-3824-0244

  
นรรตน  

นางสาวนรีรัตน์ คณิตฤทธิพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดหาดใหญ่ 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-7423-7806