คณะผู้บริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา  ณ ระนอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา