อาจารย์ประจำหลักสูตร

 


อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 pollapatnewresize

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 sujitratresize

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 montree

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

Wiwatchai 2

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

person 02

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 a Thip130

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

Anchana Big2016 B

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 jitdaluk

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ราเชนทร

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์


อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี


อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

 achakorn

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 Nattha

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.กุลชยา  เต็มชวาลา

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย

 

 

Boonanun

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)


สมศกดดำหรชอบ

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ดำริชอบ
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 taweesakpicFrteacherresize

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.สุปัญญา สุนทรานนท์

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล


อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 Nattakrit

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

danuvas350

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 ajarn jantranuch130

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ 
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 vitoon 21Dec55 1

 

 

 

อาจารย์ ดร.วิฑูร เจียมจิตต์ตรง

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.สิทธินาถ สรรพานิช

 

 

a nisadar

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธานินทร์  สุวงศ์วาร

 weerawat

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 person 02

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  วิทยอุดม

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.อ.ดร.ศศิชา สืบแสง


อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 

 

 piroch 130 173

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

person 02

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปะการัง ชื่นจิตร

 pakorn new

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 20090812135943

 

 

 

อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์
(
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 A Ploy

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ