แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

แบบสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ก่อนการปรับปรุง)