หลักสูตร MMM รุ่นที่ 64

MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM

รุ่นที่ 64 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
เริ่มเรียนวันที่ 6 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างค่ะ

        
1. หลักการและเหตุผล
     เป็นเวลากว่า 30 ปีที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดการอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program มาแล้วจำนวน 60 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การอิสระต่างๆ ประกอบกับในปี 2558 คณะ     รัฐประศาสนศาสตร์ จะครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะ รวมทั้งในปี 2558 จะมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน และจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและผลประโยชน์โดยรวม คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ปรับเนื้อหาในหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การบริหารในระยะเวลาอันสั้น และทันต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
      Mini Master of Management Program - MMM จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเพราะแขนงต่างๆ เพื่อเตียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตองค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป
 
2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้แก่ บุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่
  3. เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายใน และภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อสรรค์สร้างบรรยายของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  5. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรม
  6. เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
3. องค์ประกอบของหลักสูตร  Mini Master of Management Program
         การดำเนินการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์กรณีศึกษาและประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดวิชา รวมทั้งสิ้น 22 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 72 ชั่วโมง ประกอบด้วย
     
หมวดวิชาที่ 1   ยุทธศาสตร์การจัดการเพื่อรองรับ AEC 6 ชั่วโมง
    3.1  เศรษฐกิจ AEC 6 ชั่วโมง
          1. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และวิกฤติเศรษฐกิจ 3 ชั่วโมง
          2. เศรษฐกิจไทยกับ AEC 3 ชั่วโมง 
      
หมวดวิชาที่ 2  ยุทธศาสตร์การจัดการองค์การ   45 ชั่วโมง
    3.2  การบริหารองค์การยุคใหม่ 12 ชั่วโมง
          1. การจัดการธุรกิจร่วมสมัย 3 ชั่วโมง
          2. การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) 3 ชั่วโมง
          3. การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืนด้วย TQA 3 ชั่วโมง
          4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC 3 ชั่วโมง
    3.3  การบริหารทรัพยกรมนุษย์ 6 ชั่วโมง
          1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
          2. การพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน 3 ชั่วโมง
    3.4  การบริหารการเงิน 9 ชั่วโมง
          1. การบริหารการเงินยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
          2. กลยุทธ์การลงทุนยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
          3. การบัญชีสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
    3.5  การบริหารการตลาด 9 ชั่วโมง
           1. การตลาดสมัยใหม่ 3 ชั่วโมง
           2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ 3 ชั่วโมง
           3. การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3 ชั่วโมง
    3.6  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 12 ชั่วโมง
          1.  การคิดเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
          2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
          3. การบริหารโครงการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 ชั่วโมง
          4. การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงขององค์การ ชั่วโมง
     
หมวดวิชาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนานักบริหาร 12 ชั่วโมง
     3.7  การพัฒนาระบบคิดและเพิ่มศักยภาพ 12 ชั่วโมง
           1. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
           2. นักบริหารยุคดิจิตอล 3 ชั่วโมง
           3. การประชาสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
           4. กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 3 ชั่วโมง
     
หมวดวิชาที่ 4  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง
     
 4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม    
        ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
        4.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
        4.2  หรือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
        4.3  และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 
5. ระยะเวลาการอบรม
       ระยะเวลาการอบรม 12 สัปดาห์ หรือ 72 ชั่วโมง โดยจัดอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น. และการศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
 
6. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
   ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด จึงจะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini Master of Management Program จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
7. ค่าธรรมเนียม
    ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 22,500.00 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม เสื้อแจ็คเก็ต  ค่าอาหารกลางวัน และ ของว่างตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3% ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ สำนักงานของโครงการ Mini Master of Management Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 7 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอนเงินผ่าน

     ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บัญชีประเภทออมทรัพย์     

    ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักฝึกอบรม เลขที่บัญชี  944-0-00857-2

 
8. การสมัคร 
        ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โครงการ Mini Master of Management Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http://gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297
 
9. หลักฐานในการสมัคร
  9.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
  9.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  9.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป
 
10. ติดต่อสอบถาม
สำนักงานโครงการ Mini Master of Management Program 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2727-3868, 082-788-0120, 0-2375-1297  
โทรสาร: 0-2375-1297                                                                                                        http://gspa.nida.ac.th                                                                                                    
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                            
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ApplicationFormMMM.pdf)ใบสมัคร หลักสูตร MMM ใบสมัคร หลักสูตร MMM 171 kB