หน้าหลัก
ข้อมูลคณะ
หลักสูตร
ทุนการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ผลงานวิชาการและงานบริการ
ตำราและเอกสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
ติดต่อคณะ
แผนผังเว็บไซต์คณะ
ลงทะเบียน online
ค้นหารายวิชา
รศ.เพื่อสังคม
GSPA News
E-Learning
เว็บลิงค์
หน้าหลักสถาบัน (NIDA)
ห้องสมุด
กองบริการการศึกษา
Campus tour


 


Master of Public Administration (MPA)
:
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตร
รายวิชา
ระบบการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
ค่าธรรมเนียม

 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

จากการพัฒนาประเทศในกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเทคนิคการบริหารใหม่ๆ ทำให้การบริหารองค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันมีภารกิจที่สลับซับซ้อนขึ้นตามสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักบริหารในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ต้องมีความรู้และทักษะที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสในนักบริหารสามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะดังกล่าว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเปิดหลักสอนหลักสูตร ปริญญาโททางรัฐประศาสตร์ สำหรับนักบริหารตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยขยายโอกาสแก่นักบริหารทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีผู้บริหารทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปแล้ว กว่า 25,000 คน ทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการจัดการในเอเซียแปซิคฟิก

Management Excellence Hub in Asia Pacific

 

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

2. ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม. )
Master of Public Administration (M.P.A.)

3. ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อสนับสนุนให้นักบริหารที่มุ่งแสวงหาความเจริญก้าวหน้า ภายใต้การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้บริบทของการบริหารอย่างมืออาชีพ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จึงทุ่มเทความสามารถอันยาวนาน ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความคิดและเทคนิคการจัดการใหม่ๆในยุคโลการภิวัฒน์ ประมวลไว้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

 

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางการบริหารทั้งในด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การและการบริหารการเงินและการคลัง
4.2  เพื่อสร้างความเลิศแก่ผู้เรียน เพิ่มพูนความรู้และควบคู่ไปกับการนำเอาองค์ความรู้ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้นๆ
4.3 เพื่อเสริมแนวคิดและวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์
4.4 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เรียน บนพื้นฐานประสบการณ์และอาชีพที่หลากหลาย

5. กำหนดเปิดสอน

ภาค 1 ของทุกปีการศึกษา

6. อาจารย์ผู้สอน

 

6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด / สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ Ph.D. (City and Regional Planning) University of Pennsylvania, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน M.P.A.(Hons.) (Public Administration) National Institute of Development Admistration
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง Ph.D.(Policy Development and Program Evaluation) Vanderbilt University, U.S.A.

6.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด / สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์ Ph.D. (City and Regional Planning) University of Pennsylvania, U.S.A.
ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ Ph.D. (Demography) Utah State University,U.S.A.
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต Ph.D.(Development Administration) National Institute of Development Admistration
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน M.P.A.(Hons.) (Public Administration) National Institute of Development Admistration
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง Ph.D.(Policy Development and Program Evaluation) Vanderbilt University, U.S.A.

6.3 อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • กฤษ เพิ่มทันจิตต์, ศาสตราจารย์
  M.Sc., AIT Ph.D. (City and Regional Planning),University of Pennsylvania
  Ph.D.(City and Regional Planning), University of Pennsylvania, U.S.A.
 • กิตติ บุนนาค, รองศาสตราจารย์
  M.A., (Accounting), Chulalongkorn University
  Ph.D. (Development Administration), NIDA
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A., (Master of Public Administration), Kentucky State University, U.S.A.
  Ph.D. (Public Policy Analysis and Administration), Saint Louis University,U.S.A.
 • จันทรานุช มหากาญจนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.A., (Political Science), Northern Illinois University
  Ph.D. (Political Science), Northern Illinois University
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
  Ph.D. (Political Science), Indiana University
 • จุรี วิจิตรวาทการ, รองศาสตราจารย์
  M.A. (Asian Studies), University of California Berkeley, U.S.A.
  Ph.D. (Anthropology), University of California at Berkeley
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค,ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
  MPP (Public Policy) University of Southern California
  Ph.D. (Public Administration) University of Southern California
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
  M.E.S. (Information Management), York University, Canada
  Ph.D. (Administrative Studies), York University, Canada
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
 • นิสดารก์ เวชยานนท์, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
  Ph.D. (Political Science), Northern Illinois University, U.S.A.
 • บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.Ed. Loyola University Chicago, U.S.A.
  Ed.D. Loyola University Chicago, U.S.A.
 • พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, รองศาสตราจารย์
  M.A., Mahidol University
  Ph.D. (Criminal Justice), Rutgers, the State University
 • พลภัทร บุราคม, รองศาสตราจารย์
  M.A., Northwestern University
  Ph.D. (Political Science and Political Economics)Northwestern University
 • พลอย สืบวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A. University of Southern California, U.S.A.
  M.A. (Organizational Studies) University of Warwick,UK.
  Ph.D (Development Administration) NIDA
 • พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ศาสตราจารย์
  M.A., (Sociology), University of Hawaii
  Ph.D. (Demography), Utah State University
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A.(Public Administration), NIDA
  Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), AIT
 • มนตรี โสคติยานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
  M.A. (Economics) University of Minnesota
  Ph.D.(Economics), University of Minnesota
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  Ph.D. (Industrial / Organization Psy.)
  University of Georgia , U.S.A.
 • สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, ศาสตราจารย์
  M.A., (Political Science), Chulalongkorn University
  Ph.D. (Development Administration), NIDA
 • สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, รองศาสตราจารย์
  M.A., Oxford University
  Ph.D. (Political Science), University of California at Berkeley
 • อมรศักดิ์ กิจธนานันท์, อาจารย์
  M.P.A.(Public Administration), NIDA
  Doctor of Social Science (Policy Studies),School for Policy Studies,University Bristol, England
 • อุดม ทุมโฆสิต, ศาสตราจารย์
  M.P.A., NIDA
  Ph.D. (Development Administration), NIDA
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, อาจารย์
  M.A. (Area Studies) Kyoto University, Japan
  Ph.D. (Political Science) จุฬาลงกรณ์
  Ph.D. (Area Studies), Kyoto University, Japan
 • อัญชนา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์
  M.A., Economics (English Program), Thammasat
  M.P.P., Public Policy, Vanderbilt University, U.S.A.
  Ph.D. (Policy Development and Program Evaluation) Vanderbilt University, U.S.A.

7. ประมาณการจำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา
  2553 2554 2555 2556 2557

จำนวนนักศึกษาใหม่
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ


80
700


80
700


80
700


80
700


80
700

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

700

780

780

8. รายวิชา

8.1 หมวดวิชาหลัก หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎี แนวคิดและเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา หรือกำหนดวิธีปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 21 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 24 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.

หมวดวิชา หลักของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย

* 1. รศ. 6000 การจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
  PA.6000 Public Management  
* 2. รศ. 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย 3 หน่วยกิต
  PA.6010 Thai Social and Political Systems  
* 3. รศ. 6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1) 3 หน่วยกิต
  PA.6020 Research Methodology (I)  
* 4. รศ. 6030 ระบบเศรษฐกิจไทย 3 หน่วยกิต
  PA.6030 Thai Economic Systems  
* 5. รศ. 6100 องค์การสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
  PA.6100 Modern Organization  
6. รศ. 6200 การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
  PA.6200 Human Capital Management  
7. รศ. 6300 การบริหารการเงินและการคลัง 3 หน่วยกิต
  PA.6300 Financial and Fiscal Management  
8. รศ. 6400 นโยบายสาธารณะการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
  PA.6400 Public Policy, Planning and Strategic Management  

8.2 สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร (Management for Executives)
กำหนดให้เรียนเฉพาะในแผน ข โดยนักศึกษาที่เลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 7

9. รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
  PA.7010 Management Information Systems  
10. รศ.7800 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต
  PA.7800 Project Planning Management and Evaluation  
11. รศ.7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
  PA.7810 Competency Assessment and Human Resource Development  
12. รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 3 หน่วยกิต
  PA.7820 Financial and Budgetary Analysis  

8.3 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

13. รศ.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
  PA.9000 Independent Study  

9.ระบบการศึกษา

ศึกษาในระบบ (Block course system) คือเรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต
เรียนวิชาละ 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง สอบสัปดาห์ที่ 7
ศูนย์กรุงเทพฯ มี 2 กลุ่มเรียนดังนี้

   -  กลุ่มเรียนวันธรรมดา เรียนเวลา 18.00 -22.00 น. รับนักศึกษาจำนวน 80 คน
   -  กลุ่มเรียนวันเสาร์ เรียนเวลา 08.30 - 17.30 น. รับนักศึกษาจำนวน 160 คน
ศูนย์ภูมิภาค เรียนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
เมื่อครบ 13 รายวิชา นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
ทางคณะฯ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุน ศึกษาดูงานในประเทศ 
สถาบันฯมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

10. แผนการศึกษาของสาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รศ.6000 การจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
รศ.6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย 3 หน่วยกิต
รศ.6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1) 3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รศ.6030 ระบบเศรษฐกิจไทย 3 หน่วยกิต
รศ.6100 องค์การสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
รศ.6300 การบริหารการเงินและการคลัง 3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รศ.6200 การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
รศ.6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต

ปี่ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รศ.7800 การวางแผน การบริหารและประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต
รศ.7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 3 หน่วยกิต

ปี่ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รศ.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
  การสอบประมวลความรู้  

11.สาระสังเขปรายวิชา

สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกี่ยวกับบุพวิชาต่างๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

หมวดวิชาหลัก

รศ.6000 การจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
PA.6000 Public Management  
                ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ศึกษาแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพื่อการพัฒนาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 
รศ.6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย 3 หน่วยกิต
PA.6010 Thai Social and Political Systems  
                ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสังคมและระบบการเมืองไทย และความเชื่อมโยงกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงทางสังคม และประชาสังคม แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมือง ปรัชญาการเมือง วัฒนธรรมการเมือง รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมและระบบการเมืองที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ
 
รศ.6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1) 3 หน่วยกิต
PA.6020 Research Methodology (I)  
                 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาสมมติฐานที่ต้องทดสอบด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์ การวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนรายงานการวิจัยออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 
รศ.6030 ระบบเศรษฐกิจไทย 3 หน่วยกิต
PA.6030 Thai Economic Systems  
                 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และผลการวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งศึกษาเศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
รศ.6100 องค์การสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
PA.6100 Modern Organization  
                 ศึกษาถึงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาดขององค์การ
                ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge Organization) องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)
                ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นำ (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมืองในองค์การ
 
รศ.6200 การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
PA.6200 Human Capital Management  
                ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ซึ่งมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ ศึกษาการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารคน อันได้แก่ การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและการวางแผนอาชีพบุคลากร ศึกษาโดยประยุกต์ทั้งแนวคิดตะวันออก อันได้แก่ หลักปรัชญาของศาสนาพุทธ หลักคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน จริยธรรม คุณธรรมของผู้บริหาร จะเป็นหัวใจที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
รศ.6300 การบริหารการเงินและการคลัง 3 หน่วยกิต
PA.6300 Financial and Fiscal Management  
                ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ โดยเน้นศึกษาถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ ศึกษาถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น การดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนาประเทศและบทบาทความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ.6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
PA.6400 Public Policy, Planning and Strategic Management  
                 ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ
รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems  
                ศึกษาการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ การนำระบบสารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม
รศ.7800 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต
PA.7800 Project Planning Management and Evaluation  
                 ศึกษากรอบความคิดในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมินผลโครงการ โดยศึกษาเฉพาะบทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร โดยเน้นปรัชญาของการบริหาร โครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ
รศ.7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
PA.7810 Competency Assessment and Human Resource Development  
                 ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การซึ่งจะช่วยทำให้ องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ศึกษาแนวคิดเรื่องสมรรถนะหลักขององค์การ การประเมินศักยภาพ การนำเอาแนวคิดไปใช้ในการคัดเลือก การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่บุคลากรในองค์การ ศึกษาแนวคิดเรื่องของการบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการพัฒนาคนที่ยั่งยืน และการพัฒนาจิตใจ แนวคิดการพัฒนาคนแบบบูรณาการจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมีการกล่าวถึงรวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาคน จะถูกนำมาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 3 หน่วยกิต
PA.7820 Financial and Budgetary Analysis  
                 ศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณขององค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์การเงิน รวมถึงการวิเคราะห์การระดมทุน การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด ตลอดจนศึกษาถึงการวางแผนงบประมาณ ซึ่งรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของระบบงบประมาณสมัยใหม่ การวิเคราะห์งบดำเนินการ การวิเคราะห์งบลงทุน ตลอดจนศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ในการติดตามประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ

วิชาการค้นคว้าอิสระ

รศ.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
PA.9000 Independent Studies  
                ศึกษาจากประสบการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกเรียน แล้วใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎี แนวคิด หรือเทคนิคที่ได้เรียนมาใช้ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาปรากฏการณ์หรือตอบคำถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

12.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการ รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)

13.การคัดเลือก

  1. คณะกรรมการพิจารณาจากใบสมัคร โดยคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติต่างๆ เช่น สาขาที่สำเร็จการศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะงานที่ทำ และโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ในอนาคต
  2. คณะกรรมการทำการสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ในอนาคต ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความพร้อมในการศึกษา

 

14.หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบของสถาบัน
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า 1 ชุด
 3. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ไม่สวมชุดครุย)
 5. หนังสือรับรองตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน
 6. เอกสารรับรองการได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
 7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ์ 700 บาท

15. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

           ค่าลงทะเบียนในการศึกษารวมทั้งสิ้้นประมาณ 145,000 บาท ชำระเป็นรายภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนดังกล่าว รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม การศึกษา ตำรา เอกสารประกอบการเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ การอบรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน การศึกษาดูงานภายในประเทศ และการอบรมเพื่อเป็นผู้นำองค์การ

   

16. เกณฑ์จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระและนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีอาจารย์จำนวน 24 คน เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 1: 14 คน นอกจากนั้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังมีการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนี้

 1. คุณวุฒิของอาจารย์ปริญญาเอก : ปริญญาโท จำนวน 23:1
 2. จำนวนชั่วโมงสอนภาคปกติ : สัปดาห์ของอาจารย์ จำนวน 6.16:สัปดาห์:อาจารย์
 3. ค่าเฉลี่ยผลงานทางวิชาการ: อาจารย์เท่ากับ 8.95
 4. คุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ ศ. : รศ. : ผศ. : อ. จำนวน 4:12:6 :2

17. การประกันคุณภาพ

เพื่อให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

 1. มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่ในการ ประสานงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
 2. คณะมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร และมีการประเมินผลการสอนของ อาจารย์โดยนักศึกษา ตลอดจนได้มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง
 3. นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน หลังจากที่เรียนผ่านในรายวิชาแล้ว โดยการสอบดังกล่าวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะใช้ข้อสอบกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร
 4. คณะมีปริมาณหนังสือและสิ่งพิมพ์เพียงพอแก่ความต้องการของนักศึกษา โดยหนังสือ ดังกล่าวจะอยู่ที่สำนักบรรณสารการพัฒนาและห้องสมุดตามศูนย์การศึกษาทุกแห่ง นอกจากนั้น คณะยังมีการติดตามและเพิ่มจำนวนหนังสือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 5. การจัดเอกสารตำราในรายวิชาให้กับนักศึกษา โดยในทุกวิชาเรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะแจกเอกสารตำรา ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในห้องเรียนให้แก่ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา โดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการมากขึ้น
 6. การจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภาคพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี ความพร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้ดียิ่งขึ้น
 7. การนำระบบการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) มาใช้ เพื่อให้การเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน การสอนมากขึ้น
 8. การให้บริการห้องสมุด และบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ สามารถ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ตลอดจนสามารถติดต่อกับคณาจารย์ได้ดียิ่งขึ้น
 9. อาจารย์มีเวลานัดพบและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา (Office Hour) ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

18. การพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดให้มีการประเมินผลการจัดการและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master : gspa@nida.ac.th